Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54* *5 NOVEMBER 1S00;

,, hoeve van de Ingezetenen zoude kunnen wor-

„ den gemaakt.

„ En zal Extract deezes worden gezonden „ aan het Uitvoerend Bewind, tot informatie.

„ Zullende dit befuit, overeenkomftig het 60 ,, Art. der Staatsregeling, ter bekrachtiging, worst den gezonden aan de Tweede Kamer, met en „ met en benevens den bovengemelden voordragt, „ in originali."

En voords over het voorfz. Befluit zelf gedelibereerd zynde, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32. Litt, *. van het Reglement B. der Staatsregeling , gedecreteerd:

De Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefteld Befluit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd befluit, ingevolge Art» 69 der Staatsregeling, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, en tevens een affchrift van hetzelve in behoorlyke forma aan de Eerfte Kamer. ( zander refumtie.)

Ts geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den ao November laatstleden, genomen, na gehoord te hebben de confideratien en het advis van den Hove van Juftitie over het voormalig Gewest Bataafsch Braband, dat mede alhier geleezen is op de Requeste van C. Verbaaten, verzogt hebbende abolitie wegens het door hem begaane ongeluk aan J. Nollen.

Welk befluit is van den volgenden inhoud:

. » By

Sluiten