Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 NOVEMBER 1800.

549

„ By refumtie gedelibereerd zynde over eene i, Misfive van den eerften Prasfideerenden en an,;-dere Raaden in dett Hove van Juftirie over hec „ voormalig Gewest Bataafsch Braband, gefchreeven in den Bosch den 12 October laatst* leden, en den 7 November daaraanvolgende „ ter deezer Vergadering geleezen; houdende, ingevolge van „ en ter voldoening aan het De,, creet van den 21 Augustus tc vooren, dtr^el* ver confideratien en advis op de Requeste van „ Cornclis Verbaaien, woonende te Stand daar „ buiten; daar by, na een verflag te heöben gpgeven, hoe dat hy Suppliant in- de behandeling „ van een Snaphaan, die hy niet wist dat geli; «■ „ den was, op Zondag den 22 Juny deezes jaars ,, gehad hadt, van daar mede, door htt onverwagt afgaan van denzelven, eene worde aan het „ hoofd toetebrengen aan zekere Jnhanna Noikn, ,, die kort daar op aan haare bekomene wonde „ deezer VVaereld was overleden ; verzogt hebbende, dat het Vertegenwoordigend ■ Lichr-iffl ,, bet' vooilz. gebeurde, waar dror de gemelde „ fataliteit was ontftaan, met alle de gevolgen „ van dien, mitsgaders de ter zaake voorfz. tegen „ hem ondernomen procedures, geliefde te niette „ doen, en hier van aan hem Suppliant te ver„ leenen brieven van abo!i;ie in optimd fprmd.,.

., En de tweede en drde leezing vau voorfz. „ Misfive'op den r 1 deezer en heden gefchied zyndn. Heeft.de Vergadering, conform het advis vfn den' bovengemelden Hove van Juüitie, ,, beflooten, des voornoemden Suppjiants verzoek „ by deezen te accordeeren, en mitsdien het ge,, beurde op Zondag den 2a July laatstleden, „ wasr door de voormelde Johanna Nollen is omL1 3 „ ge-

Sluiten