is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 DECEMBER i8w: 3a3

u Ibhreeve pacht, en wel op die van het Enfergeld * ter fomma van ƒ 37» : o : o en op die van het PasN fagegeld ter fomma van ƒ 250 : o : o.

„ En zal Extract deezes , met byvoeging van de „ voorfchreeve Requeste , in originali , worden ; gezonden aan hec Uitvoerend Bewind der Bataat, fche Republiek, om hier aan de nodige executie

te geven, en gelyk Extracl aan de Cotnmisfanslea „ tot de Nationaale Rekening tot informatie.

" Zullende dit befluit, overeenkomftig het Art 60 „ der Staatsregeling, ter fanótie worden gezonden aan ,, de Tweede Kamer, met en benevens het in deezen „ uitgebragt Rapport en verdere daartoe relative ftuitM ken , alles in originali."

En daar de drie leezingen by de Eerfle Kamer blyken te zyn gefchied, is de tweede leezing van dit befluit by deeze Vergadering bepaald op Dingsdag den 16 December eerstkomende.

Is geleezen een Extract uit het Register der Bejluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, van den wDecember laatstleden, waarby dezelve aan deeze Kamer inzendt, eene Nominatie van twee Perfoonen, ten ein. de uit dezelve, door deeze Kamer, ter vervulling van een Vacature in het Collegie van Schepenen van Thole,n en Schakerlo, één Lid worde verkoze-n. Zynde dat befluit van den volgenden inhoud :

„ Geprocedeerd zynde by (lemming tot de formee-. L ring van een tweetal uit de Nominatie van vier Bur* gers , van wegens Prafident en Schepenen van „ Tholen en Schakerlo, op den g deezer ter Vergjden ring ingezonden. , V *» * >