Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

396 16 DECEMBER. 1800.

hebben de confideratien en het advis van het Uitvoerend Bewind, dac mede alhier geleezen is, op de Requesce van J J. de Vries, verzogt hebbende vrydom van den Impost op de Waag, wegens door hem van buiten intevoeren Erts.

Welk Befluit is van den volgenden inhoud:

„ By refumrf-' gedelibereerd zynde over eene Mis„ five van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Re„ publiek, gefchreeven alhier den 28 November 11., „ fub No 1l74, en den 2 December daaraanvolgende „ ter deezer Vergadering geleezen; houdende, inge„ volge van, en ter voldoeninge aan het Decreet ,, van den 31 October te vooren , deszelfs con„ fideratiën en advis op de Requesce van Johanms „ Jan fen de Vries, woonende te IVorkum, daarby ,, te kennen gegeven hebbende, dat hy een Fabriek ,, hadt opgericht, om Duitsch ef Keulsch Lood door „ een Molen te bereiden , tot het verglaazen van „ Potten, Pannen en Estrikken; en hebbende wyders „ verzogt, dat aan hem mogt worden vergund vry„ dom van den Impost der Waag, wegens het door „ hem van buiten 's Lands in te voeren Erts, onder ,, voorwaarde nogthars, dat hetzelve door hem ge,, maaien zynde, daar van by de uitzetiing, het ver„ eischt Waaggeld zoude worden betaald.

m En de tweede en derde leezing van voorfchreeve „ Misfive op den 8 deezer en heden gefchied zynde.

„ Heeft de Vergadering, conform1" het advis van „ het bovengemeld Bewind beflooten, aan den voor„ noemden Requestrant deszelfs verzoek en vrydom „ van het Inkomend Waagrecht voor bet door hem „ in te voeren Erts by deezen te accordeeren, onder „ deeze bepaaling nogthans, dat hetzelve alleen tot

,, zyne

Sluiten