Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4oa i6 DECEMBER 1800.

Be Tweede Kamer bekrachtigt het voorgefteld Befluit y en verandert hetzelve ivf een Decreet. '

En zal dit bekrachtigd bejluit, ingevolge Art. 6c. der Staatsregeling, mee dé Requesce ,°ónverwyid worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrifc van hetzelve, in behoorlyke foroii, aan de Eerjle Kamer.

Zullende Extract van die Becreet worden gezonden aan Commisfarisfen der Nationaale Rekening, tvC informatie.

Is voor de derdemaal geleezen een Extract uit het Register der Bejluiten van de Eerjle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des bataajjchtn Volks, van der, 5 December laatstleden , waar ven de eerjle leezing op den io, en de tweede leezjng op den 13 .aaraa .-volgende zyn gefchied, houdende hec befluit dier Kamer tip de Requeste van J. Egges; Vcr/.ogt hebuende met een Penfioen ce worden begunltiga; welk befluit in de Notulen van den 10 December laatsteden is geinfereerd

Waarop gedelibereerd zynde, is, achtervolgens hec 32 Are. Lite. e. van het Regiement li. der Staatsregeling, gedecreteerde

j Be Tweede Katnèf bekrachtigt het voorgefteld Beft uit, en verandert hetzelve in een Decreet.

En zal dit bekrachtigd Bejluit, ingevolge Art. 6<j. der Staatsregeling, met de Requeste en Bylagen, onverwyld worden gezonden aan het Uitvoerend Bewind, en tevens een affchrifc van heczelve, in behoorlyke forma aan de Eerfte Kamer.

Zullende Extract van dit Decreet worden gezondeti aan Commisfarislen der Nationaale Rekening, tot informatie.

h

Sluiten