Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3i )

7.yn; noch zal eenige muur aan één der toegangen laager dan vyf-en-dertig voeten zyn."

4° „ Dat deperfoon of perfoonen , doordc Commisfarisfen aangefteld, om het opzieht over de Gebouwen te hebben, op het land van eenig perfoonmogen komen, om het fondament te leggen, en de te bouwen muuren. ten aanzien van hunne breedte en dikte, tusfehen de wederzydfche partyen te bepaalen ; welk fondament gelykelyk gelegd zal worden op de landen der perfoonen , tusfehen welke zodanige fcheidsmuuren gebouwd moeten worden , cn die van de door zodanig wettig perfoon bepaalde breedte en dikte zullen zyn; en den eersten ftichter zal de eene helft der kosten van zodanigen feheidsmuur, of zo veel daar van, als waar van de naaste ftichter gelegenheid zal hebben gebruik tc maaken, of vóór dat zodanige naaste ftichter op ccnigerlei wyze de muur zal gebruiken , of daar in breken, vergoed worden; zullende de kosten of waarde daarvan door den perfoon of dc perfoonen, daar toe door Commisfarisfen aangefteld , bepaald wor-

"5° „ Naardien tydclykc gelegenheden gefchikt zul-, jen zyn, om werklieden te huisvesten, en bouwftoffen in veiligheid te ftellen, is verftaan dat zodanige Geftichten met goedkeuring van dc Commisfarisfen aangelegd mogen worden; doch dezelve kunnen door de byzondere "last der Commisfarisfen uit den weg geruimd , of hunne bouwing geftaakt worden."

Sluiten