Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 Nadeelen der vervoering

len wij er al het verhevene van. Hij die loochent dat eene aanlacchende Natuur, dat een gezegend climaat geen invloed heeft op de beoeffening der kunst, heeft nimmer het aanlokkelijke , het bevallige, het betoverende der fchoone Kunften in zijne ziel gevoeld. Niet minder zeker is het, dat een Volk, dat zo vecle eeuwen de Kunften en Wetenfchappen in zijnen fchoot koesterde, oneindig veel voor uit hebbe, vooral in het vak der Kunften, bij andere Natiën, die de Monumenten niet daag, lijks onder het oog hadden,

De jonge Kunftenaar zal in elk ander Land een Volk misfen, dat met eene zo algemeens

achting voor de Kunften vervuld, met een

zo teder gevoel begaafd, hem gaarne zijne kundigheden mededeelt, en op het fpoor brengt om zich te kunnen bekwaamen. Sla ik het oog op den fchilderachtigen Italiaanfvhen

grond, herinner ik mij de gebeurenisfen

op denzelven, benevens het denkbeeld der ftervende grootheid en luister van het voorheen alles dwingend Rome; dan worden mij deszelfs overblijfzelen, als toonbeelden der menfchelijke lotgevallen, hoe langs zo meer waardiger. Hoe meenige gevoelige ziel ftaat niet, terwijl hij de kunstwerken bewondert, in diepe ge-,

dag-

Sluiten