Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gemaakte Vorderingen in alle Vakken enz. 37

-«-«*«-. « —

zij zoo veel aanfpraak hebben.

.5) ïlet vermoogcu der Franfche Wetten, eene Anecdote.

Tn een der Franfche Departementen, wierd eene fraaije en beminWke jóhgé dócker, door een rijk en welgemaakt jongeling Zhuw njk aangezocht. De ouders ftemden m het verzoek m"ar 00 voorwaarde, dat er eene plecht.ge verbindtems m de kerk IVtiTgli. Primers, en niet voor de Regeering plaats zoude hebbenf De zeer verbelde jongeling flemt m alles toe de mis dering, de offerhanden, niets wordt er vergeeten. Hl) voen zijne weuke Vrouw naar zijn huis, fmaakt geduurende een of wee maanden, alle de bekoorlijkheden van het ^Huwelijk- na verlooo van dien tijd, vertoont h,j minder genegenheid welhaast verkoelt hij geheel en al, en eindelijk zendt hij zijne fchoone na haare ouders terug, en fchrijft hun, dat 1», zeer dankbaar voor de genooten gunst is, en tevens zeer bedroefd taT dat zii niet gewild hebben, dat hunne dogter zijne vrouw &fdat iiFnefonkundig moesten ziin, dat er geen huwelijk

mèer in Frankrijk plaats had indien het met bekleed ,s,

met d> door de Wet voorgefchrevcn regelen (form.); dat het overi-e" voor de Godsvrugt kan voldoen, maar niet voor den Bur«'erttaat, dat het geen tusfchen hem en hunne dogter was om-Vaan, zonder twijfel aan anderen niet zou beletten van m« haar ter misfe te gaan; maar dat indien zij haar eindelijk willen uithuwen, de Regeering zich vroeg of Iaat er mede zal moeten bemoeijen. De ouders, eerst woedend, vervolgens beschaamd, erkenden dat er niets tegen te doen was ; maar dat deeze les voor de Burgerlijke Wet een wemig duur betaald was.

6) Iets over de Giraffe.

De Giraffe is een der vsorriaamfte fchoonfte en grootite dier<m sehecl onfchadelijk, maar ook zoo min van eemg nut, als eenig dier ziin kan. Zijne voorlte beenen zijn eens zoo lang als de agterfte, en deeze onevenredigheid belet hetzelve gebruik te maaken van zijne kragten , en dit niet alleen , maar ziin ligchaam heeft daar door eene ongefchikte houding, en zim gang iV onzeker, wankelend, langzaam en blijf: het kan zijne vijanden niet ontvlugtcn, en is even zoo min als een huisdier te gebruiken Deeze zoon van dieren ziin niet zeer talrijk, en bevinden zich in de woeftiine van /Ethiophie, in het zuidelijke deel van Afrika , en in de üostindien, het heeft een langen hals en draagt dien regt in de hoogte; zijn kop is naar het overige te rekenen klein en van gedaante bijna als die van een hert. Op den kop heeft het twee kleine regt op (baande hoornen, - het heeft een korten ftaart met een pluisje daar aan van hair. Zijn vel is

Sluiten