Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. Boek. HISTORIE.

233

behalve zynen Zoon Willem, die hem opvolgde, vier Dogters, Margareet, Filippa, Joanna en Izabelle of Elizabet.

Hy was aanzienlyker dan alle de Hollandfche Graaven, die voor hem geregeerd hadden. Zelf gehuwd met de Dogter van Karei van Valois, Broeder van Filips den IV, Koning van Frankryk, hadt hy één' haarer Broederen , Filips den VI, op den zelfden Troon gezien (m). Van zyne vier Dogteren, was 'er ééne gehuwd aan Keizer Lodewyk, en ééne aan Koning Eduard den III. van Engeland. De voornaamfte Vorften van Europa zogteti zyne Vriendfchap. De Keizer, Frankryk, Engeland, Boheeme zyn naauw met hem verbonden geweest. In en omtrent zyne Graaffchappen, was hy in geen minder aanzien. Holland en Zeeland hadt hy, by 't keven zyns Vaders, zo goed als verboren gekend. Doch onder zyn bewind, was het der Brabanderen en Vlaamingen t'eenemaal ontweldigd. Zelfs heeft hy zyn gezag en gebied in 't Stigt en in Friesland, verder dan zyn< Voorzaaten uitgebreid. Wat zyne perfoonly ke hoedanigheden aanbelangt, zyne dapperheid in den oorlog heeft, zo wel als zyn: «•emeenzaamheid in den omgang, lof verdient (»). Ook wordt hy geroemd, over onkreuk haare regtmaatigheid, in de oefening van he Regt. Het geval van den Baljuw van Zuid holland O), of, volgens anderen Cp)»van Ken

ne

(_m) Wilhelm. Procurat. ad annum 1328. p. 673. (s) Beka in Joaone Jü. p, h5' (0 1 Goudsch 'itronylijs bl. 98.

(«O De Vermeerderde Bhka, hy ScRivEiuToetïleep.w. i?e

P s

Willem Hl.

Zyn aanzien en aart.

l. L

Sluiten