Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIII. Boek. HISTORIE. 25

der gewoone Geestelyke Regteren. Dit was 't minst. Zy ondernamen zelfs, in de voornaamfte Vorftendommen van Europa, uitIpraak over weereldlyke zaaken te doen , onder voorwendfel , dat 'er geenen bedagt konden worden, in welken de Godsdienst niet gemengd was. Het toeneemen der Paufelyke inkomften bragt veel toe, om.hun gezag te ftyven. Het verkenen van verlof tot verbooden' Huwelyken en andere dingen, de inkomften van het eerfte jaar der openvallende Kerkelyke Ampten, de Tienden, de belastingen, die, van tyd tot tyd, op de Geestelykheid gelegd werden, de Kruisvaarten, van welken men, niet zonder geld, ontflaagenkonde worden, het prediken der Afhaten (V), en veele andere middelen dienden, voornaamlyk, om de Paufelyke Schatkist te vullen, en zyn aanzien te vermeerderen. Ik zwyg van de Simonie, of verkooping der Kerkelyke Ampten van welke men verfcheiden Paufen geregtelyk overtuigd heeft. De Rykdommen der Paufen vloeiden neder op de Kardinaalen, en vervulden het Roomfche-Hof met pragt en weelde, die eerlang eene algemeene ongebondenheid der zeden te wege btagten: terwyl regtfehaapen Godsvrugt en waare geleerdheid verre te zoeken waren. In de byzondere Bisdommen was het niet beter gefteld, dan te Rome. De Bisfchoppen, gelyk aan hunnen Geesïelyken Vader, den Paus, waren meest

geCr) Boxuorn Nede,!. Ilift. hl. i^S.

<y.) Hermann. Ryd cipud Basel. Nedcrl. BiHpit. hl. 281, CtiRARD Noviom. Pliilipp- Bni'gund. p. & A'ot. Ma.ï« WW ad tyutn in Anal. Tom. I. p 168.

S 5

FiLirs T, 1449.

Sluiten