is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vierde deel, beginnende met het jaar 1443, onder [...] Filips van Bourgondie; en eindigende met de Kameryksche vrede des jaars 1529.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii8 VADERL ANDSCHE XIII. Boek.

Karei. I.

i

I J

! } I t i i -i

i t

]

1 I f 1 1 I v

r

jr

Beftand en Vrede h Hiet

was, reeds op 'c einde des jaars 1471, tot de waardigheid van Raad en Kamerling van Koling Eduard verheeven. De Stad Veere hadt, ren.zelfden tyde, verlof gekreegen, om alerlei waaren vryelyk in Engeland te mogen nbrengen en van daar uitvoeren, uitgenomen iVolle, Schaapenvellen en andere goederen , un welken thans te Calais Stapel gehouden verdr. Ook moesten zy, van alle in en uitvoerde goederen drie grooten van ieder »ond fterlings waarde betaalen. Van een Ituk .aken van agt-entwintig Fords of meer zou waalf grooten, en van een ftuk grein niet neer dan de Oosterlingen gaven betaald worlen (r). Dus trokken eenige byzondere Perbonen en Plaatfen voordeel van deezen En;elfchen Kryg, by welken 't Gemeene Land gter, naar 't fchynt, weinig baat gehad heeft. }e gefchillen over den Koophandel gaven, vat laater, gelegenheid, tot eenige onderlandelingen met Engeland (s), De Engelfchen ileeven ftyf Haan op het houden van den Woltapel te Calais; hoe gaarne ook onze Landsuiden de Wolle in Engeland zouden gekogt ebben. Margareet van Jork, Hertogin van lourgondie, verwierf alleen, in 't jaar 1472., erlof, om vyftig zakken wol, jaarlyks, ter laatfe waar zy 't goedvondt, te mogen doen ;eden, laaden en uitvoeren (7). Eer Eduard nog op den Engelfchen Troon erileld was, in den aanvang des jaars-147iï,

• was

f» Aft. Publ. Angl. Tom. V. P. III. p. tI. zie ooi: Eox-

)RN op ftEN'.i'RSB. i. Deel,11. 218.

(s) Aft. Publ. Angl. Tom. V. P. III. *. u, ia.

O) At\. I'ut>l. Angf. Tom. V. P. II. p. i~. .