is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vierde deel, beginnende met het jaar 1443, onder [...] Filips van Bourgondie; en eindigende met de Kameryksche vrede des jaars 1529.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172 VADERLAND SC HE Ynr n™-

Maria. 1477-

re van Imbercourc, Wolfert van Borfelen, .Heere van Veere, en Lodewyk van Gruithuizen, toen nog Stadhouder van Holland» benoemd werden. Zy vonden den Koning te Peronne: die, eer hy hun toeliet, hunnen last te openen, elk hunner, in 't byzonder, door vleiende beloften, zogt te winnen. Hy wendde voor, dat hy de Hertogin, voor zynen Zoon, Karei, een Kind van zeven jaaren, ten Huwelyk begeerde. Borfelen en Gruithuizen gaven hem hiertoe geene hoop altoos. Doch Hugonet en Imbercourt beloofden, dat zy hem zyne begeerte zouden helpen verkrygen Toen hy hen zo ver gebragt hadt, was het hem weinig moeite, hen verder in te wikkelen. Na dat de Gezanten hunnen last, iïrekkende tot het fluiten van een Verbond van Vrede, welke de Koning, op geene andere dan onredelyke voorwaarden, maaken wilde geopend hadden, bewoog hy deezen twee om hem het gedeelte van Atrecht, LaCité genoemd, m handen te doen nellen f» Doch dit bedryf en hun verdere handel in Frankryk kostte hun naderhand, den hals. De Gentenaars, zig van de' Perfoon der Hertoginne, en daardoor van den klem der Regeeringe, meester gemaakt (p),en feaert, in Frankryk, vernomen hebbende, wat er geflooten was, deeden, op hunne terugkomst, Hugonet en Imbercourt vatten, en openlyk onthoofden (q). Men heeft nog een' Brief van Hugonet, aan zyne Gemaalin, Louife, op den dag zyns doods gefchreeven, in welken hy

be«

Co) Com.mines livr. V. Ch. te. O) Commines livr. V. Ch. 16^ ('/VCOMMLNES Livr. V. Ch, i-.