is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vierde deel, beginnende met het jaar 1443, onder [...] Filips van Bourgondie; en eindigende met de Kameryksche vrede des jaars 1529.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI. Boek. HISTORIE. 443

kwam men overeen „ dat de Graaven van „ Holland, voortaan, uit 's Keizers en'sRyks „ naam, Friesland beheeren zouuen; doch „ de Siaaten egter de magt hebben, om een' „ Poteftaat te kiezen, gt-lyk van ouds; die, „ nevens twaalf der voornaamften, de Re„ geering zou waarneemen." Koeverden ondertu fchen door de Gelderfchen bemagtigd zynde, fioot^.n de Overysfel fchen een Verbond met Hemge Karei, waarby zy beloofden , den Bisfchop van Utrecht niet tegen de Gelderfch^n te zullen helpen (t).

Ar.thonis van Lalaing, Graaf van Hoogfïraa* ten, die . in 't voorjaar, in de plaats van den Graa. ve van Nasfau, tot Stadhouder van Holland, verheeven was (V), de Staaten te Dordrecht befchreeven hebbende, vondt de gemoederen zo geneigd tot Vrede met de Gelderfchen , dat de onderhandelingen, hierover, eenigen tyd daarna, in den Haage, begonnen' werden, 't Was egter tdet-mogelyk eene Vrede te treffen. Men floot een Beftand voor eenen keten tyd,, welk, volgens gewoonte, kwalyk gehouden werdt

In Friesland, maakten de Oostenrykfchen; in 't volgende jaar, hun werk van 't belegeren der vaste Plaatfen, die nog in de magt der Gelderfchen waren gebleeven. In Zomermaand., overmeesterde Schenk, verzeld van de Heerenvan Castre en IVasfenaar, den Tooren en het' Blokhuis te Workum. Dokkum werdt, in Oogst

maand,

CO Pontanus Libr. XI. p. 699—704 S. Beninga, bl. 336, S4°» 378.

Cu) Rcpcrt der Plak. H. 10. Cjll) Pontanus Liiii. XI. p. 70^

KarelII. 1522.

Anthonis

van

Lalaing, Graafvan Hoogfbraaten , wordt Stadhouder van Holland.

Friesland raakt

eenemaal inde magt van Karei den V.

1523-