Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

BYVOEGSELS en

van Beieren, (een flegc' Verst, maar zynen weldoender), het Land van Voorne, aan 't welk zy, door haaren Gemaal, verlyftogt was, te ontneemen (c). Voeg hier by, dat zyne Eigen-liefde, (die hem ook gevoeliger maakte voor de trotfche en, op zig zelve, gansch ongeoorloofde handelwyz van zynen Zoon, Karel,) zo groot was, dat zy , eene onaangenaame prikkeling ontwaar wordende, tot daaden van geweld kon overflaan: waar toe byzonder behoort , dat hy, ten jaare 1461 , krank zynde, en zig, op raad zyner Geneesmeesteren, het hoofd hebbende doen kaal fcheeren, niet alleen, openbaarlyk, beval, dat alle Edelluiden op gelyke wyze zouden hebben te doen, maar zekeren Pierre Vacquembac en anderen gelastte, van , zo dra zy een Edelman zagen, hem het hoofd-hair, willens of onwillens, weg te neemen. Veel ónberispelyker handelde Peter , gezegd de Groote , toen hy, in een veel onafhanglyker Regeermg, de lange baarden zyner Onderdaanen, door een geld boete, en de, te lange, Kleederen, door den fchaar, affchafte. De Rusfifche Vorst beoogde de uitroeiing eener onnuttige gewoonte , by zyne Landzaten; Philips niets anders, dan zig zelve voor befpotting te dekken , door anderen, op eene wyze , waar van hier te lande geene voorbeelden zyn, in zyne gewaande fchande te doen deelen (d). Ditalles, waar by men, onder anderen, zou kunnen

f» Zie myne Aanmerk, op Wagen. 3 D, bl. 511. r. 6. en «p bl. 516. '■ 7Cd) La Mabche. I. c. Liv. 1, Cbaf, 34 f. 464.

Sluiten