Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIV. Boek. HISTORIE. 471

gen de oude en geoefende Spaanfche Knegten niet opmogten. De gemeene zaak verloor veel aan Graave Lodewyk, die voor zyns Broeders regterhand gehouden werdt; doch heecer op gevaarlyke aanllagen was dan deeze Voorts was hy wehpreekend, mild en minzaam (£), en werdt by grooten en kleinen, die hem gekend hadden, beklaagd, Het overfchot zyns Legers verliep terhond. Eenige Franfchen bemagtigden, op 's Prinfen naam, het Slot te Kerpen, van waar zy t platte land afliepen. De Prins zelf trok, na den flag by Mook, uit de Bommelerwaard, te rug naar den Hollandfchen bodem (V).

Schadelyker gevolgen zou deeze flag voor de Hollanders gehad hebben,zo niet de Spai^ jaards, terftond na den ftryd, tegen de ge woonte der Duitfchers, die 't voor 't vegten plagten te doen, aan 't muiten gedaagen waren, en om betaaling geroepen hadden. Verjaagende zelfs hunne bevelhebbers, kiezenze andere Overften, en flaan op weg naar Antwerpen. Met weinige moeite, binnen geraakt, lietenze zig, ook door de tegenwooiv digheid des Landvoogds, niet wederhouden van het pionderen der wooninge van denHee-. re van Champagnei, Fredrik Perenot van Granvelle, Broeder des Kardinaals, en thans Bevelhebber der Stad. Tegen den avond trokken zy, by tienen of meerder getal, in de huizen der burgeren, daar zy zig rykelyk deeden opfchaffen, ftreevende voorts, den ' gaut-

{£>) Waisingham Lettr. OXXXIV. p. 2®2, C-O B.op, VII. lioek, «. u L433 *«1

Gg 4

FilipsIfl 1574-

Zyne afbeelding»

xxvn.

Muitery der Span» jaarden.

Sluiten