Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

506" VADERLANDSCHE XXVIII.Boek.

1583.

De Gentenaarsfluiten een Beltand me Panna.

land , herwaards , ontbooden was , zig te Gend té bedienen, om Ryhove den voet te. ligten, Joost Triest tot Overfte van Dendermonde, en Imbize tot Voorfchepen van Gend te maaken. Triest dan en nog twee anderen, met eenig geld, tot ftiUing der muitelingen, naar Dendermonde getoogen, lieten Ryhove te Gend, daar men hem de poort voor't hoofd toehieldt. Hy, berigt van de naderende komst van Imbize , past 'er nogtans buiten te raaken, alzo zy flegts gegrendeld was, rent naar Dendermonde, en doet de Gendfche Gemagtigden , die , verzet van hem daar te zien, hem waren komen begroeten, terftond, in hegtenis neemen , alwaar zy wel elf maanden zaten. Imbize, midlerwyl, te Gend gekomen , deedt, om 't volk te mompen , eenige luiden voor Spaanschgezinden vatten; doch, eerlang, den een' na den anderen wederom flaaken. Daarna ftrooijen hy, die nu Voorfchepen geworden was, en de zynen twee blauwboekjes, dienende het eene om te bewyzen, dat men, noch met Spanje noch met Anjou , handelen moest; het ander, om den handel met den Koning aan te raaden , onder zekere voorwaarden Op zulk eene wyze, zogt hy de Gentenaars te bereiden tot den handel met Parma, dien hy in den zin hadt.

Den Heer van Montigni, nu , uit hoofde zyner Gemaalinne, Markgraave van Renti, in den aanvang des volgenden jaars, zig . te Wetteren, tusfchen Gend en Dendcrmon-

O) Bor XVIII. Boek, U. 37 [40S] enz.

Sluiten