Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL. BeEK. HISTORIE. 495

llegts een derde van overgebleeven was, toen 1624, men ze, eindelyk, aan land liet komen, daar —, zy nog meest verliepen, of onder de zesduizend man, te vooren geworven, geileken werden; zo dat 'er, van dit tweede Leger, niets in wezen bleef Qf). Koning Jakob was, nogtans , zo ver vervreemd van eenige nadere verbindtenis met Spanje, dat hy, kort na 'tafbreeken der Huwelykshandelinge te Madrid, over een Huwelyk tusfchen Prins Karei, zynen Zoon, en eene Zuster des Konings van Frankryk, in onderhandeling tradt, welk, in 't volgende jaar, voltrokken werdt (V).

Terwyl de Staaten met Koning Jakob han- XXIX. delden, hadden ze ook een buitengewoon Ge* Verboil<* zantfchap, beftaandeuit Henrik van £j/è«,Raad dérlingê in den Hove van Gelder en Zutfen, Nikolaas befchervan Boekhorst, Heer van Noordwyk, en Adriaan mi»g met Pauw, Ridder, Heer van Heemitede, naar (1.enK°Frankryk gezonden. Die van Zeeland hadden Frank"0 'er gaarne eenen Zeeuw onder gehad, gelyk te ryk. vooren wel gefchied was (/). Doch men hadt niet geraaden gevonden, hun hier in te wille te zyn. De Vereenigde Staaten zagen klaarïyk, dat zy, zonder 't vernieuwen der voorige verbindtenisfen met Frankryk en Groot-Britanje, den Spaanfchen, te lande, geene genoegzaame afbreuk konden doen, en flegts verweerenderwyze konden oorloogen; waarom zy geraaden vonden, Frankryk aan te zoeken , om onderftand (V). De gelegenheid was

hun

f Rapin Trim. VII. p. 241, 253.

r r) Kapin2W. VII. p.227, 246. AitzemaI.ZW,W. 295,429. O') Misfive der Staat, van Zeeland aan zyne Excel), in <* Kutul. van 't jaar 1624. bi. 39. iO Iuflruft. voor «le Ambasfad. in dat» 13 Fslr. MS.

Sluiten