Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£oc VADERLANDSCHE XL. Boek,

da^e eiifflusAds Jonge, en dien, ten zelfden b7d™ f lhandlë be^gtigd (.;. Hy ftelde, fVT »,t0E beter behoudenis der „ waardigheid en luister van zyn Huis, zy„ nen Broeder, Fredrik Henrik, tot zynen » eenigen erfgenaam aan, en by mangel van » hem, en van deszelven wettige mannelyke » kinderen en nakomelingen, zynen Neef, o ümst Kafimir, en deszelven wettige man» nelyke kinderen en nakomelingen. Aan zv-

ne Zuster de Prinfesfe van Portugal, of „derzelver kinderen, maakte hy zevendui» zend vyf honderd ponden 's jaars, losbaar

tegen den penning twintig: aan haare twee „ Zoonen, Emmanuel en Christoffel, ieder „ tweeduizend guldens 's jaars, insgelyks, » osbaar tegen den penning twintig; en aan » haare Dogters, elk duizend guldens 's jaars, „ losbaar als boven; mids beide Zoonen en „ Dogters, op 's Prinfen overlyden, nog in » leeven waren; doch deeze Renten moesten „ van den eerstftervenden op den langstlee„ venden deezer Zoonen en Dogteren en der„ zeiver wettige kinderen en nakomelingen „ verfteryen, en na 'toverlvden van den langst„ eevenden, wederom aan de erfgenaamen „ komen, Aan zynen natuurlykenZoon, Wil„ lem, maakte hy zyne Heerlykheid van de „ Lek, met het regt tot de Visfeherye in de

IVÏcr-

(O I" de Rejolutiai van Holland 3 May 162's' bl 66. wordt gewaad vau een Tes.ame.it va„ Apiil 1621. en van een Codicil van den vyfden April 1625: 'twelk ik, met de dagtekening van ha Testament in Aitzema , niet weet over een te breugeu.

Sluiten