is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Twaalfde deel, beginnende [...] int́ jaar 1648; en eindigende, met de vrede in't Noorden, in't jaar 1660.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

i »

i

Moord der Wat- 5 denzen in i Piemont. ]

/ ] i

i 1

I r

430 VADERLANDSCHE XLVIÏI.Boek.

Maar de Hertog van Glochester, zyn Broeder, wat laater, in den Haage gezien zynde, werdt genoodzaakt, Holland te ruimen. Koning Karel bevondt zig, in Grasmaand, wederom te Keulen («'), vanwaar hy, onlangs, een togtje gedaan hadt, zonder dat men wist werwaards. Sommigen fchryven, dat hy in Zeeland, en wel te Middelburg (V) geweest was f*y). Doch onaangezien Holland, in 't byzonder, Engeland en den Protector, op allerlei wyze, zögt te behaagen , hadt de handeling van Nieuwpoort over een Verdrag van Zeevaart traager voortgang. De oorlog met Spanje was oorzaak, dat ie Protector zulk een Verdrag niet fluiten kon y dzo hy den Staaten daarby vryheden zou hebben moeten toeftaan, welken hy hun, indeesen oorlogstyd, misgunde. Maar omtrent deesen tyd was 'er iet voorgevallen , 't welk de wee Gemeenebesten nader fcheén te zullen /ereenigen , en eerlang een onderwerp werdt Ier handelinge van den Staatfchen Gezant STieuwpoort.

Van de dertiende eeuwe af, hadt zig de gezindheid der Waldenzen onthouden in het Dauiné, en in de dalen van Piemont. Doch op iet einde des voorleeden jaars 1654, deedt de -Iertog van Savoje, die, ter gelegenheid van len kryg tusfchen Frankryk en Spanje, eenLe;er op de been hadt, den Waldenzen in Pierlont aanzeggen , dat zy, binnen twintig da;en, den Roomfchen Godsdienst aanneemen,

of

O) Rcro!. Holl. 17, 1% Maart, I May 1055. U. 51,70,16*. ie Witt ISiicvcn Hl. Deel. W. 21, 27, .12, 4«, ït. (xï THWitns's Papers, Voi. III. p. 276. ( jO Rapjn Tom. IX. p. 75.