Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£24 VADERLANDSCHE L. Boek;

I6üC>.

Kn over Dirlc van Huiven.

De Bulter ioopt ■wederom in zee.

aan zyne kinderen werden afgeftaan. De Zuster van Tromp raakte, met eene geldboete, V1T 00- Een Geneesmeester te Delft, die alles, wat hem van Staatszaaken bekend werdt, naar Engeland overfchreef, raakte, omtrent deezen tyd, ook in hegtcnis (g). Doch hoe 't met hem afliep, is my niet voorgekomen. Zekere Dirk van Ruiven, te vooren, om ver» booden' verftandhouding, uit Holland gebannen, en nu in Friesland woonagtig, liep, omtrent deezen tyd, zo zeer in 't oog, dat men hem, uit Holland, deedt naarfpooren (h). Ook bevondt men, federt, dathy een jaargeld trok van den Koning van Groot-Britanje, en dat hy 't Engelfche Hof, van tyd tot tyd, berigt gaf van't gene hier omging. Ondertusfchen, ■was hy 't gevaar, • welk hem dreigde, ontweeken. In Lentemaand des volgenden jaars, werdt hy, door het Hof van Friesland, ten zwaaide verweezen, zo dra men hem in handen krygen zou (t). De bedekte handel met Engeland, die, federt eenigen tyd, met kennisfe eeniger Wethouderen van verfcheiden' Hollandfche Steden, gedreeven was (F), werdt hiermede t'eenemaal gefluit.

Midlerwyl, was 's Lands Vloot, die, in't begin van Oogstmaand, ingevallen was, voor 't einde derzelve maand, wederom in ftaat gebragt,om zee te konnen kiezen. Ook was men,

met

Cf, Zie Aitzema V. Deel, bl. Hy8. VI. Deeh il. 86.D'Es7eadfs Tom- IV. p. firt-,. t/.0 ÜEsiRadfs Tom. IV. p. 633. (.//) Refol. Hol). 16 Sept. MSfïfi, 'bl. 13. ( i Zie Aitzema VI Deel, bl. 24. (AJ D'IïsTRADhS Tom. IV. p. 553.

Sluiten