is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Zestiende deel, beginnende in't jaar 1689, en eindigende met de Ryswyksche vrede, in't jaar 1697.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXIV.Boek. HISTORIE. 429

Herfstmaand getekend, was, onder anderen, de Stad Embden begreepen geweest welke Stad gelegen was op den bodem des : Duitfchen Ryks, en van ouds plag te ftaan j onder de befcherming der Vorften van Oost- ' friesland (O» die zig zelfs, door den tyd, j wilden doen aanmerken, als of hun de opperfte magt over de Stad toekwame. Doch wy ; hebben, op menigvuldige plaatfen van het voo- j rige gedeelte deezer Hiftorie, getoond, dat < Embden, federt eene eeuw , eer mogt geagt i worden te ftaan onder de befcherming van de Staaten der Vereenigde Gewesten, dan onder die der Oostfriefche Vorften. 't Was, derhalve, niet vreemd, dat deeze Stad op de Staaten begeerd hadt, haar in de Vrede te doen begrypen; gelyk gefchied was. Doch alzo de Keizer en 't Ryk nog met Frankryk in oorlog waren, toen deeze Vrede getekend werdt, vonden de Keizerfchen onbehoorlyk, dat Embden , fchoon onder 't Ryk behoorende, zig hadt doen begrypen in eene vrede, die, buiten bewilliging van 't Ryk, gemaakt was (d). Christiaan Fredrik, Vorst van Oostfriesland, oordeelde zelfs, dat hierdoor zyn regt van opperfte magt gekrenkt was. Hy deedt, derhalve, op den vierden van Slagtmaand, en dus na het iluiten der Vrede met het Ryk, een Protest inleveren , waarby hy verklaarde „ ten hoogften onbehoor-

» lyk

(i*) Zie hier voor, hl. 408. (e) Zit VII'. Deel, tl. 418.

(<T) r«iez A&. de laPaixde Rjswjck, T»m, IV. p. ga$

itfpTJ

ïeemt cwalyk; latrEmbten zig n de /rede net den staat ladt

loen be» [rypen,