Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het XVII. DEEL. 27

Te Lande, hadt de Raad van Staate, reeds Op den laatften van Louwmaand deezes jaars 1700, ter voorloopige vermeerdering van 'sLands Militie , met dertien d-.izend drie honderd twmcig hoofden , eene fom geligt van negen honderd, zes en negentig duizend, vyf honderd, vyf en t vindg guldens en, op 't einde van Sprokkel naand d ar aan, vroeg dezelve Raad weder een milli en en ruim twee honderd zes en dertig duizend gulden , ter nader aanwerving van nog vyftien duizend een honderd vyf en negentig koppen, zo te voet als te paard; waar door de Troepen van den Staat, met uitzonsering van diegeenen, welken, van vreemde Mogentheden, in foldy genomen wierden, zouden worden ge* bragt op eenentzeventig duizend negen honderd agt en dertig man; 't geen nog twee en twintig duizend, zes honderd en zestien minder was, dan in den laatstvoorgaanden oorlog. (£) Die van Holland ftemden, fpoediglyk, in dit een en ander en namen, op eigen geloove, en ten hunnen ComptoireGeneraal, tegen vier ten honderd, vyf en twintig tonnen gouds op, mitsgaders nog een millioen, ten laste van de afzonderlyke Comptoiren der Ontvangers van 'sLands Gemeene middelen, in de Steden; uit welke twee laatstgemelde beleeningen, het aandeel deezer Provintie in zes millioen, de, tot beiluur der zaaken, ter Generaliteit wierden geligt (c), moest worden voldaan. Om

de

f» Rffbl. Holl. 22, 24 Febr. lagS, 1701. tl. 40— 42 47» *>•

00 Refol. Holl. a8 Jan. cn 8 Ftb. 170:. tl. 24 en s&

Sluiten