Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5o6 VADERLANDSCHE LXXII. Boek.

1729.

XXTX.

Aanmerkingen o het Verdrag van Seville.

gekroonde Hoofden (ƒ). 't Verdrag van Seville , de Akte van de Toetreedinge der Staaten , en vooral de geheime punten van beide werden van zo veel gewigt geoordeeld hier te Lande, dat de Staaten van Holland beflooten, 't een en 't ander bedekt te houden (k); gelyk de geheime punten ook nooit in 't licht gegeven zyn (/).

Op deeze wyze , werdt het Verdrag van Seville getroffen. Frankryk befloot 'er te eer1 der toe , om- dat men , in dit Ryk , na de geboorte van den Daufyn, die op den vierden van Herfstmaand voorgevallen was , nog meer dan te vooren, begon te neigen tot de voorige vereeniging met Spanje; die, federt deeze geboorte , allengskens, volkomen werdt (m). GrootBritanje en de Staaten neigden tot fluiten , om dat anderszins de oorlogonvermydelykfcheen, dien zy nog hoopten te vermyden , als zy den Keizer , die nu eenen der voornaamfte Bondgenooten van het Weener-Verdrag was kwytgeraakt, zouden verpligt hebben , om te bewilligen in de voorwaarden van het Verdrag van Seville. Wyders, hieldt Groot-Britanje zig , by dit Verdrag, bevestigd in 't bezit van Gibraltar en Port Mahon, alzo de Verdragen, waarby Spanje deeze Plaatfen afgeftaan hadt, in het zelve, bekragtigd waren geworden. De Koophandel, in Amerika en in Spanje, werdt ook herfteld, en de herlevering van 't fchip

den

CO Se r. Refol. Holl. l5 Dcccnti. 172.9. VIII. Deel, tl,

207 enz.

' i) ReloJ. Uoll. ifï D.ccmh. 1729. bl. 913. ' C l ) Verbial-d-f extr. Ambasf. Dia. 1729. BIS, C:ij Montgon Tom. VII. 303,

Sluiten