Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXII. Boek. HISTORIE. 507

den Prins Fredrik beloofd. Ook kwam dit fchip, in 't volgende jaar, in Engeland aan (#). Doch fommige Engelfchen morden, dat men, in het overvoeren der zesduizend Spanjaarden , bewilligd , en daardoor gelegenheid gegeven hadt aan eenen tak van het Huis van Bourbon , om zyne bezittingen uit te breiden in Italië. Men dreef, dat het evenwigt van Europa, hier mede, verbroken werdt; dat'er de Keizer nimmer in bewilligen zou, en dat het Verdrag van Seville den oorlog zou ontfteeken, welken men, daarmede, hadt gedagt te voorkomen (V). Ook zou , hiervoor', inderdaad , reden van vreeze geweest zyn, indien Frankryk, Groot-Britanje en de Staaten zo gereed geweest waren , om de overvoering der Spanjaarden in 't werk te ftelien. Doch 't gevolg deezer Gefchiedenisfe zal ons doen zien , dat zulks niet gebeurde , dan na dat Groot-Britanje en de Staaten een nader Verdrag geflooten hadden met den Keizer.

De Staaten bevorderden, midlerwyl, by het Verdrag van Seville, hun groot oogmerk, welk was de vernietiging der Oostendefche Maatfchappye , waartoe Spanje ook aannam de hand te zullen leenen. Zy bedongen, wyders, vergoeding hunner bezwaarnisfen in den Koophandel , en herftelling van den zeiven, op den voet der voorgaande Verdragen. Hiertegen bewilligden zy wel, in de overvoering der Spanjaarden naar Italië, en in de opvolging van den Infant Don Carlos in de Italiaanfche Staaten.

Doch

(b) Montgon Tom. VU. p. 443. (b) Montgon Tom. Vil. p. 415.

i729.

Byzonderlyk,met opzigt tot de Staaten.

Sluiten