Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXII. Boek. HISTORIE. 509

Staat toebehoorende, geene Paspoorten behoefden. De Divan, zig niet laatende paaijen met deeze reden, dreigde de fchepen met de Jaading verbeurd te zullen verklaaren: en 't kostte den Heere Schryver veel werks , eer hy te wege brengen kon , dat men de twee fchepen , met verlies van de helft van't gemunt geld, welkzy inhadden, en welk eenhonderd zevenendertigduizend guldens beliep , toeliet, hunne reis te vervolgen.

De Prins van Oranje en Nasfau, Erfftadhouder van Friesland , zig, eerst te Franeker, en nu ook , omtrent twee jaaren , te Utrecht, in de Weetenfchappen geoefend hebbende , bereikte, op den eerften van Herfstmaand, den ouderdom van agttien jaaren, welke tyd beraamd was , om hem in 't bezit te ftelien der Stadhouderlyke waardigheid van Gelderland en Stad en Lande. De Prins begaf zig dan , ten i deezen einde, naar Groningen: alwaar hy, op den zestienden , den eed als Stadhouder afleide. Van hier , vertrok hy naar Dieren op de Veluwe ; alwaar hy, tot in Wynmaand , vertoefde : op den zestienden van welke, hy ook, te Zutfen , in de Stadhouderlyke waardigheid van Gelderland bevestigd werdt. Hy keerde, vervolgens , naar Leeuwaarden , daar hy, federt , zyn gewoon verblyf hieldt (V). Eenigen tyd te vooren, hadden de Staaten van Holland beflooten, in gevolge van voorgaande Refolutien , geenen byzonderen Stadhouder, zonder eenpaarige bewilliging van alle de Gewesten, zitting toe te ftaan in den Raad van Staate (/),

In

CO Europ. Merc. July— Decmh. 1720. bl. 179 , 220, 3c*. CO Refol. Holl. 18 Aug. jTzy. bl. 67^

1729

XXXL De

Prins vaa Drsnje :reedt in t bezit .Ier Stadlouderyke

ivaardiff. ïeid vaa Selderand en >tad en L.ande.

Sluiten