Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het XVIII. DEEL. «2.7

gund wierdt, en wel op zulk eene wyze," als onze Wagen., op zyn plaats, nader zal leeren (*').

Bl. 39. r. 4. v. o. „ Andere Gewesten" Onder deezen was Holland: 't geen, fpoediglyk, toeftemde in de lasten van den ftaat van Oorlog, zo als dezelven, op 't einde des voorgaanden jaars 1714, door den Raade van Staate, in de algemeene petitie, was aangedrongen (k). Volgens deeze, zouden er zes en veertig duizend, zes honderd elf hoofden in dienst gebleeven zyn. Maar, daar, dit niet fmaakte by alle de overige Provintien, kwam men, op voorflag van den Raad, over een, om het tot op veertig duizend , twee honderd, twee en zeventig hoofden, te verminderen (/): 't geen,eindelyk, by Refolutie van de Algemeene Staaten, in Slagtmaand des jaars 1715 , op veertig duizend, tweehonderd en een en tagtig koppen, gebragt wierdt (tn).

Bl. 61. r. 16. „ Zy" (de "hulptroepen van den Staat naar Engeland) ftonden onder 't hevel van den Majoor Generaal van der Beeke." Van de.r BtEKE was Luitenant • Gene • raai, en hadt onder zig den Generaal - Major Monteze. Men hadt deeze twee gekooren, om dat zy de jongfte Generaals perfoonen waren, die, tot deezen dienst, bekwaam wierden geoordeeld :

ft) Wagen. Vader!. Hift. d, XIX. */. 32.

(K) Refol. van Holl. csFebr. 1715, bl. 192, vergel. I. c. 9 Jan. 17^. bl. 7—34.

(/) Refi.1. Holl. 25 Mei 1725. bl. 419.

()») Refol. Staat. Gen. 14 Nov. 1715. ea van Holl. 19 Nov. 7.5. bl. 815—Sao,

Sluiten