is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het agttiende deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het XVIII. DEEL. 107

waarby dit werk nopens, den Prinfe, voor dien tyd, bleef (A).

Bl. 418. r. 8. v. o. „ De Nuntius. — vervoegde zig ,op den laatften van Wintermaand des voorheden jaars, aan de woofling van den Hertog van Richelietj." Laat ik, in 't voorby gaan; want de zaak is,anderfints, van minder aanbelang; mogen zeggen, hoe ik vinde, dat wel Montgon en Rousseï (t) dit zeldzaam bezoek op dien dag Hellen: (k ) doch , in de Secreete Refolutien van Holland, is de Brief, by welken der Staaten Gezant, de Heer Hamkl Bruinincx , van dit geval kennisfe geeft aan Hunne Hoogmogendheden; en welke Brief, voor 't overige, door Rousset, fchynt vertaald; wel geteekend op den 31 van Wintermaand : maar hy begint denzelven, met te zeggen, dat het bovenftaande voorviel, des avonds van „ den 17 deezer (/>" Daar, 't egter, vreemd fchynt, dat de Heer Hamel Brüinincx zulk eene aanmerklyke zaak, eerst na verloop van veertien dagen, aan zyne meesters zou hebben medegedeeld , kan, in 't laatfte dagtal, ook wel een drukfeil zyn: fchoon de woorden my leiden, om te denken, dat 'er, ten minden, een* anderen dag, dan dien, op welken de Brief gefchreeven wierdt, bedoeld wordt.

Bl. 419, (1) „ Deeze was de Heer Cornelis Calkoen." De Heer Colter

was

(b) Refol. van Holl. 6 Aug. 1727- bl. 748 en 740. Generaals Wiemen aangefteld, 14 Oét. 1727 bl. 88S CO Memoir. Tom. 3, p. 3r,gOJ Rccueil, Tom. 3, p. 382

Qj Secr. Refol. van Holl. 6 Febr, 172S, ftg.