is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Twintigste deel, beginnende met het openen van den veldtogt in de Nederlanden, in't jaar 1745, en eindigende met de dood van den erfstadhouder [...] in't jaar 1751.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaalde Porto Franco den Set*. Jen aan.

I i

] ] a e l

xvr.

Oordee- c len van "t gsm een 2 over dit r Ontwerp.

43* VADERLANDSCHE LXXX.Boek," meene Staatsvergaderinge , en ter Vergaderinge van Holland f», over te leveren: te gelvk vereende dat hy, federt het aanvaarden van „ het Stadhouderfchap deezer Landen, niets „ meer ter herte genomen hadt, dan den Staat „ m zyn voongen bloei te herftellen: 't welk " "y/^fwd hadt,in't byzonder, te moeten " f™, , en'door de herftelüng van den Koop„ handel, een der voornaamfte zuilen van 't V .yem?e"ebesf-" Wyders, prees de Prins den beiderlei Staaten de Verhandeling aan, als behelzende een voorflag van een middel tot hertelling van den vervallen Koophandel, welk hem zeer bekwaam fcheen, om het einde, welk men er zigin voorftelde, te bereiken: waarom hy vertrouwde, dat men 'er fpoedig op raadpleegen zou, en daarna een heilzaam befluit neemen. Men bedankte zyne Hoogheid voor zyne byzondere opmerkzaamheid enzorge, en oefloot, terftond, Afdrukfels van de Verhandeling te zenden aan de Staaten der byzondere gewesten, en aan de Kollegien ter Admirali:e t, in vertrouwen, dat men 'er, onpartydieyk, opraadpleegen,en fpoedig befluiten zoÜ

DenAdmirahteits-Kollegienin'tbyzonderwerdt angefchreeven, dat zy 't Ontwerp onderzoeken, n den Staaten verflag doen zouden van hunna levmdtems.

's Prinfen voorflag, en de Verhandeling over en Koophandel, terftond, in 't licht gegeven ynde, werdt, by de Koopluiden in't gemeen iet zo veel genoegen ontvangen, dat 'er, van

hun-

C*0 Refol. Holl. 37 Jug. a9 srpt. i?5I. bl. 752; 9lg.