Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLIV.Boek. HISTORIE. 497

Land , onder verfcheiden' Vorften, verdeeld geweest was, werdt in 't bezit van de NederPalts herfteld. Ook werdt, ten zynen behoeve, een agtfte Keurvorftendom ingefteld, door den Keizer en het Ryk. De Hertog van Wirtemberg en andere Vorften kreegen hunne verlooren' goederen te rug. De Landgraaf van Hesfen-Kasfel werdt, byzonderlyk, begreepen in de algemeene vergiffenis, en gefield in 't bezit der Abtdye van Hirschfeld, en eenige andere goederen.. Ook werden hem zeshonderdduizend Ryksdaalers in geld toegelegd, en de gefchillen tusfchen de Huizen van Kasfel en Darmftad geregeld. Eindelyk, werden de Keurvorften, Vorften en Stenden des Duitfchen Ryks herfteld. in hunne voorregten , met naame in het Regt van ftemmen, over gewigtige zaaken, het Ryk betreffende: welk Regt ook den Vryen Steden werdt toegeftaan. De Bourgondifche Kreits werdt voor een Lid des Ryks verklaard, na dat de gefchillen tusfchen Frankryk en Spanje, begreepen in dit Verdrag , en voornaamlyk Montferrat en Pignerol betreffende, zouden bygelegd zyn. Doch Filips de IV. protesteerde tegen deeze Vrede, en byzonderlyk tegen dit punt; begeerende, dat zyne Bourgondifche Erflanden een Lid des Ryks bleeven, onafhangkelyk van de beilisfing der gefchillen met Frankryk (»)• 't Is aanmerkelyk, dat de Staaten der Vereenigde Gewesten * door geene van beide de voornaame handelende Mogendheden, in dit Verdrag, begreepen werden.

Ver-

(nj Corps Diplom. Tom. VI. P. li p. 464.

XL Deel. Ii

1648.

Sluiten