is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Eerste deel, beginnende met de aankomst der Batavieren hier te lande, en eindigende met het jaar 800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Civilis hitst de Batavieren op ten oorlog.

o

CO Tacit. Hift. Lttrï V. Cap. 14 & 19.

(2) Welk dit Heilig JVoud geweest zy ,is geheel onzeker. Sommigen verftaan 'er het Ilaagfche Bosch door, Anderen het Schaakenbosch , tusfchen den Haag en Leiden, welk, na het midden der zestiende eeuwe, uitgerooid zynde, thans niets meer van zyne oude gedaante heeft overbehoudcn. Zie G. van Loon Aï«ucle Holl. Hifi. I. Deel, bl. 99, Anderen wederom 001deelen, dat men dit Woud niet in het Eiland der Batavieren; maar tusfchen de Waal cn de Maaze zoeken moet. Zie Pu. Cluverius Germ. Ant. Libr. II. Cap. XXXVI. p. 496. en M. Alting Notit. Germ.infer.Y.l. p. 103. Tacitus befchryft het niet nader, dan met den naam van Heilig Woud, ea Heilige Wouden, alwaar Offerdienften gefchiedden, waren 'er, ten deezen tyde Vf overvloed, hier te Lande, Zie Tacit. Hifi. Libr, IV. Cap, 2ï.

ïao VADERLANDSCHE II. Boek.

want tegen het einde des Krygs., is zy nog met vier Keurbenden en eenig Paardenvolk verderkt geworden O), geene twintigduizend man hebben konnen uitmaaken. Dit Krygsvolk lag, in verfcheiden' Legerplaatfen, van tegen over den Meinitroom af, tot in het Eiland der Batavieren, aan den Zeekant, toe, verfpreid; en was, dus verdeeld, te onbekwaamer, om behoorlyken tcgenlranu te bieden.

Civilis, van dit alles niet onbewust, roept, onder fchyn van een Gastmaal, dc aanzienlykflen des Landaarts en de wakkerften der Gemeente, in een Heilig Woud (2), by een. En hen, door den nagt en vrolykheid, verhit ziende, heft hy aan van den krygsroem des volks, en telt op, tot den einde toe, het onregt, derooveryen en de andere ongemakken der dienstbaar-, held, die hun nu van de Romeinen icheen gedreigd