is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Eerste deel, beginnende met de aankomst der Batavieren hier te lande, en eindigende met het jaar 800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S34 VADERLAND SC HE IV. Doe*;

'c leeven beroofde. Dagobert en de Franken, fnidlerwyl ook over den ftroom gekomen, vielen zo hevig op de Saxers aan , dat dezelven t'eenemaal geflaagen werden. Hun Land werdt alomme, te vuur en te zwaard verwoest. Het Saxisch en Friesch manvolk welk grooter dan Klotaris of Dagoberts flagzwaard, en dus bekwaam was, om dc wapenen te voeren, werdt, zonder verfchooning, ten minften voor een groot gedeelte, van kant geholpen (z). De jonge manfchap cn de vrouwen, misfchien ook eenige krygsgevangenen, die by 't leeven gefpaard waren, Werden te fchepe, 't zy over zee of langs den Rynftroom, naar Frankryk gezonden, èn ten behoeve des Konings verkogt. Een Schryver, die deeze tyden beleefd heeft, tekent aan (ci), dat de uit hun Land verdreeven' Saxers, onder Dagoberts regeeringe, in zo grooten getale naar Frankryk gevoerd en in 't openbaar verkogt werden, dat zekere EU» gius, een beroemd Goudfmid en Muntmeester des Konings (bj, bekend onder den naam van den Heiligen Eloy, dikwils twintig, dertig, vyftig, en enkele reizen honderd gevangenen te gelyk van verfchillenden Landaart, doch meest Saxers, kogt, en vryheid gaf, of om weer naar hun Vaderland te keeren, wanneer hy hun van 't noodige verzorgde ,

O) Gcsta Reg. Frnncor. Ccp. XLI. Gcsta Dagoberti I. Cap. XIV. Vita S. Faronis, Cap. I.XXVIil.

Ca") Vita S. Eligii, Libr. I. Cap. 10. apud D'Aciiery, Tom. II. p. 81. Edit. in Folio.

(b) Zie G. van Loon Aloude Holl. Hift. I. Deel, bl. 273, *74-