Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KT 8 >

zeiver gebruik kunnen bevoordeeld worden, waren wy onkundig gebleven van derzelvehoedanigheden? wy voeren in ons land katoen en zyde voor onze Weeding; veele foorten van eetwaaren, en onnoemlyke andere dingen, die, fchopn zy onder de overr lolligheden des levens kunnen gerekend worden, egter veel toebrengen tot het veraangenaamen onzes beflaans. In de mat et ia medka zal de nuttigheid, ja, zelfs, de noodzaaklykheid van eene gemeenzaame kennisfe der natuur, onbetwist zyn; hier in \ byzonder is eene vrye handel door de gant>? fche waereld van groot en onderling nut.

't Is waar, de geestige Voltaire beklaagde zich dat de Kina in een lucht fit eek gevest groeide, dewyl de koorts de kwaal was van een ander ; maar had de kundige franfehman zich bedacht , dai de noodzaaklykheid van gemeenfehap en vriendfchap onder alle menfehen ten fterkuen word aangedrongen, door aan het een gewest te geven het geen een ander benoodigd is; zoude hy eerder het menfehdom geluk hebben gewenfcht, dat wy de deugd van de Kina met ondervinding konden be. yes.igcn, dan gemurmureerd te hebben tegen de plaatflyke, befchikkingen der Voorzienigheid.

Ik durf zelfs zeggen , dat hoe meer deze algerr.eene be chikkingen der natuur ons bekend worden , te minder zullen wy onvergenoegd zyn over

der.

Sluiten