is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen. Over de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 39 >

deze vertaaling beneemt geenzints het beftierend vermogen van den Schepper; ook is dezelve niec tegenftrydig met de gewoone uitlegging, dewelke de oorzaak voordraagt, daar de andere de middel aanwyst; eene wind fchynt ook de gewoonlyke • middel geweest te zyn waardoor de Godheid zyne tegenwoordigheid heeft gelieven te openbaaren. Adam " kende de ftemme des Heere in den wind des dags, Gen. 3: vs 8. de zending van den Heiligen Geest op de Apostelen is ook verzeld geweest door *« eenen geweldigen gedreeven wind." Hand. 2 : vs 2.

Hier tegen brengen zommigen in dat de wind eerder verftrooit dan vergadert; wy zien egter zeer dikwyls, dat de afgevallene bladeren der boomen door eene foort van wervel wind in de rondte gedreeven zynde, eene foort van draaikolk maaken, waardoor alle de omleggende bladeren na deszelf' middenpunt getrokken worden.

Van Mozes leeren wy dat de Aarde haare bolronde gedaante heeft gekreegen vier dagen voor dat de zon een kloot geworden is; als men de ontzachlyke grootte der zonne nagaat is die niet'on. waarfchynlyk ; maar fchoon de deelen der zonne niet volkomen vereenigd waren voor den vierden dag, gaven zy echter niet minder licht en warmte in hunnen verdeelden ftaat, dan wanneer zy nader.

hand