is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen. Over de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoond w^rd: naarmaate dat de verdunde lugt (B) door de omdraaiing der aarde, naar de zonne word gekeerd,' worden die deelen van den dampkring die de zon nadert, voortgeduwd, en hoe langer hoe meer verhit, tot dat de zon eindelyk derzelver toppunt heeft bereikt: de lugtdeelen, in het tegendeel, die de zon verlaat (A) trapsgewyze verkoeldende, dringt deze verkoelde, en dus verzwaarde , lügt voort, om de voorafgaande lujtledigheid, die de uitbreiding des dampkrings onmidlyk agtervolgt, optevullen: deze af beelding zoude de' werking der zonne op den dampkring duidelyk aan toonen, ware de gantfche oppervlakte der aarde zonder land; maar dewyl 'er wezendlyk land is , zo woid de loop der winden daar door afgekeerd en veranderd, zodanig, dat zy beftendig waaien alleen in die uitgeilrekte oceaanen, alwaar het land geenen invloed kan hebben op den loop der win» den, gelyk te C C C, en E E.

Wy merken ook aan , dat de richting van de pylen (die den loop des winds aanwyzen CCC) anders is dan die van A en B i ZY komen eSter trapsgewyze in dezelve richting; doch op den afftand I, word de lugt door deze beweeging weinig of niets aangedaan; maar is aan veele veranderingen onderhevig, door eene verfcheidenheid van plaats» lyke en tydlyke oorzaaken.

NB.