Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ydel voort te brengen. io£

grondbeginzelen met nauwkeurigheid gemaakt zynde, van nut zoude kunnen

Het geen ik 'er van gezien hebbe doet my denken, dat men met zulk een Werktuig een Ydel zoude kunnen voortbrengen, volmaakt genoeg tot de proeven , die men gewoonlyk met de Luchtpompen doet: dan ik zoude niet durven bepaalen, of men daar meede een

zo volmaakt Ydel zoude kunnen maa¬

ken , als door middel van eene goede Luchtpomp, hoedanige thans door de beste Kunstenaars worden gemaakt, ïk zal nogtans met het grootfte genoegen zien, dat andere, na de opgegeevene denkbeelden voortwerkende, ons Machines van een bete? faamenftel verfchaffen , ten einde de indedaad ge-

wigtige ontdekking van den Abt Fan*

tana van nut te doen zyn.

XI. VER-

Sluiten