Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* Inleiding^

wsderom op gelyke wyze in het kistje te kunnen plaatfen: want alles is in zodanig een kistje met opzet mauw gefchikt, op dat niets eenige beweging zou kunnen verkrygen, en door die beweging bederven.

Wat in de tweede plaats de kennis betreft, die men van het werktuig hebben moet, om eene juiste waarneeming te doen, deeze beftaat uit deeze vyf hoofdzaaken.

i°. De kennis van het waare grondbeginfel, daar de famenftelling van het werktuig op gevestigd is.

2°. De kennis van alle de deelen des werktuigs, die tot het doen der waarneemingen behooren.

3Q' De kennis van de wyze, op welke men het Inftrument gebruiken moet om eene goede waarneeming te doen.

4°. De middelen, die men gebruiken moet om te weeten of de byzondere Hukken, die een Oftant of Sextant uitmaaken, goed en naauwkeurig vervaardigd zyn: en

5°. Eindelyk de kennis van alle de ftukken, die ftrekken om het Inftrument te ftellen, dat is, in dien ftaat te brengen dat het volmaakt goed is; en van de wyze, hoe men het Inftrument ftellen moet, en zich verzekeren kan, dat het goed is: Waar by wy ten

6°. Eenige Aanmerkingen zullen voegen over het gebruik der OEtanten en Sextanten, tot andere einden dan tot hoogte meeting, of bepaaling der afilanden van hemeifche voorwerpen. ,

Sluiten