Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<[ £20 >

fel, te kennen te geeven: Het is eenigzins aanmerMenswaardig, dat dc verflindende dieren, zo wel beesten als vogelen; ccnen langen tyd zonder eeten kunnen blyven : men heefc hiervan een voor» beeld in eenen arend, die, ten minden drie weeken agter eenen in eene kooi is opgeflooten ge. weest, zonder eeten; ook in eene ratelflang, die uit Amerika en Europa is overgebragt geweest, en geduurende de reis, die meer dan twee maan. den heeft geduurd, niets gegeeten heeft, fchoon zy by de aankomst nog zeer vet was; men zegt zelfs dat deze (langen jaaren zonder eeten kunnen leeven; elk een weet dat men bloedzuigers langen tyd in glazen kan bewaaren , zonder dat dezelven eenig voedfel genieten: het fchynt als of de natuur deze fchepfelen van vermogens heeft voorzien, gefchikt naar het toevallige van hun beftaan, om hunne maagen naar gelang van hun vasten in te krimpen; en daar zy het gastmaal verkleint, de noodzaaklykheid om 'er voor te zorgen te verminderen. De mindere foorten van fchepfelen zyn nog meer bekwaam om het leven zonder fpyze te kunnen onderhouden; veelen derzelven blyven in eene flaaplooze onverfchilligheid tot dat de prooi hen nadert, wanneer zy eensklaps 'er op fpringen, en dezelven verflinden. Op deze wyze blyven de (langen en de ipiunekoppen , maanden

/

Sluiten