is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen. Over de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4<>3 >

vereenigingen; in haare gefchikcheid tot de dienften waarvoorzybeftemd zyn; en in haare gelukkige bsfchikkingen eneigenaartigebyzonderheden Daar wy eene zo groote verfcheidenheid bezitten, kunnen wy niet ongevoelig zyn van onzen begunftigden ftand boven fchepfelen die veelen derzelven ontbeeren; wy kunnen ten gevolge trekken, dat daar die onvatbaar zyn voor de bevattingen die; ms ten deele vallen , kunnen verhevener wezens meer middelen van onderrichting bezitten dan wy; omftandigheden die ons ontfnappen kunnen hun gemeen zyn: omftandigheden die ons verbyfteren, kunnen voor hen bloot liggen; maar moeten wy

hieruit opmaaken dat de fchepfelen die beneden ons minder gelukkig , en die welke boven ons

zyn, gelukkiger zyn dan wy? Geenzins: bet

waare geluk beftaat in het bekleeden van den ftaat waarin de Godlyke Voorzienigheid ons ge. plaatst heeft, met eere en eerlykheid; het zy die verheven of gemeen; pragtig of arm is; voois beeldlyk of navolglyk , is die ftaat ons opgelegd door Oneindige Wysheid, dewelke .nooit roekloos beflist over den ftaat of de gefchikheid haaret fchepfelen. Als het oor zyne dienften weigerde, om dat het den voordeeligen ftand van het oog niet bezit; als het verhemelte de fmaak weigerde, of de neus de reuk, om dat dezelven aan Ce» by.