Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zommige fchryvers zyn van gevoelen geweest dat de wezenstrekken der Negers door kunst mismaakt worden; deze ftelling is egter ontwyffelbaar verkeerd; doordien de kinderen der Negers die in Europifche landen geboren worden, dezelve mismaaktheid hebben,- dezelve platte neuzen, en dezelve uitpuilende lippen als die welke in het Negerkind geboren zyn. De borsten der vrouwen, ba dat zy gebaard hebben, worden Zo lang, zegt men, dat zy die den kinderen, welken zy op den rug draagen , over den fchouder geeven. De Negers worden afgemaald als dom , lui , wreed en ongevoelig ; en hoewel 'er voorbeelden voor handen zyn , van de tegenovergeftelde deugden, fchynen deze hoedanigheden het karakter van den Neger zeer juist te kenfchetfen: 't is waar, de geestdryvcry van onze dagen heeft de Negers als engelen, lydende engelen, afgemaald; dan ik geloof dat derzelver grootfte deugden haar beftaan hebben louter in de droomen der gelykheid : in tusfchen moet men bekennen, dat de flaaven zomwylen barbaarsch behandeld worden; dit verandert egter het naüonaale karakter niet van het gantfche volk; en als men de getuigenis geloofd, die voor de balie van het Parlement van Engeland is gegeeven, zal men moeten overtuigd wezen, dat de Neger* van eenen bloeddorstigen aart zyn, en hunne

eigene

Sluiten