Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ipo AANMERKINGE.

Men zal my buiten twyftel vraagen, tot wat einde ik deeze handgreep aanhaale, terwyl men, de wegh van onze Schryver volgende, die m de te rugh drukking van 'c fluitbeen beftaat nooit van noode zal hebben tot dit uiterfte te komen? ik antwoorde ten eerfte, dat 't is, om te doen zien de verpligting die men aan hem heeft, dat hy een middel heeft uitgevonden t welke geen van de ongemakken der voorgaande onderworpen is; ten tweede; om de Vroetmeefters aan te wakkeren, teneinde zy werkftellig maaken 't geen den Heer van Deventer aanraadt door hen een fchrik in te boezemen tegens haar wreede en doodelyke behandeling; ten derde; om dat den Heer van Deventer wel middelen aan de handt gegeven heeft, om 't hooft te beletten van vaft te gaan zitten, maar dat hy zelve toeftemt, dat, wanneer het aireede op een zeekere wyze vaftzit, geen ander middel, als de haak, tot de behoudeniü'e van de Vrouw overblyft. Ik zoude dan vroeger of laacer hier van hebben moeten handelen; en 't heeft my gedagt, dat ik 't zelve niet gevoeglyker konde doen, als ter deezer plaatze.

CAPITTEL XXVIir.

Van het A r-B inden van de Navel-Streng, en van het Af-ralen van ^Na-geboorte.'

T?Er dat wy voortgaan in het verder befchouwen van de nweyely. J_y ke Baringen, zoo zal het niet ondienftig zyn, dat wy hier in een Parenthefts tonen, hoe dat men het nu gebore Kindt zal afbinden, en affnyden, en dan de Na geboorte aanftonts afhalen op dat de verlolhnge mag volkomen en niet ten halve zyn. '

Aangaande het afbinden en affny'den van de NavelJlrengh hebbe ik met byzonders aan te merken, dewyl het een zaak is, die oyna by allen bekent is, niet alleen onder de Vroedvrouwen maar zeifs by de gemeene Wyven: en ichoon de eene daar omrent wat anders te wenc gaat als de andere, zoo komt het doch al meeft op een uit. r

Het

Sluiten