is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1784. 32I

ve Leden van Staat herfteld moge worden , ten einde dus doende de luister en welvaart dezer Provincie in het byzonder geconferveert, en de voorfpoed der goede Ingezeetenen in het generaal bevorderd worden. Waar mede enz.

Gefchreven binnen Zwol den 24 January 1784.

(Onder ftond)

Uwer Hoog Mogende Dienstwillige goede Vrienden, de Ridderfchap v*n de Pro* vincie Overysfel.

Was geparapheert,

HEIDEN HOMPESCH , Vt.

Ter Ordonnantie van denzelven.

(Was get.)

p. putman,

XIV. Misfive van da Ridderfchap van Overysfel aan de ordinaris Gedeputeerden dier Provintie. In dato 24 January Ï784.

EDELE MOGENDE HEEREN.

Het is niet dan met de uiterfte verwondering en furprife , dat wy hebben moeten vernemen, als dat na verloop van tien a twaalf dagen na het fcheiden onzer laatfte Staats Vergadering per ordinaris Nouvelles Boden , onder cachet van de Provincie, en fignatuur van de Griffier, aan de kleine Steden dezer Provincie , waar onder men zelve de Steden van Hasfelt en Steenwyk meede .heeft geplaatst, fchoon dezelve als XIX. D£EL. X VQor