Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ïï8 REIZE naar SAMARANG,

wege aangebragt, getrokken werd, heeft merkelijke verandering ten nadeele ondergaan , nadien Celebes tegenwoordig, door den fmokkelhandel met de Engelfchen, van de twee eerfte artikels niet weinig voorzien wordt, en de vrees is niet ongegrond, dat die onderneemeade Natie, dit meer en meer zal zoeken voordtezetten, daar zij nu genoegfaam alleen meestres is van den lijnwaat-handel, en haar doelwit fchijnt te zijn 2ich om de Oost te vestigen. Echter verminderen 's Compagnies lasten niet naar maate haare winften afheemen: 't is waar, door goede zorg, welke de Heer van pleuren, in het beftuur der zaaken aan hem toevertrouwd, gedraagcn heeft, zijn de lasten , geduurendc den tijd van agt jaaren , tot drie- endertig duizend guldens verminderd ; en in het laatfte jaar heeft hij het zelfs tot drie duizend guldens, beneden de jongfte memorie van menagie gebragt; maar wat kan dirbaaten, als men berekent, dat door gemelde oorzaaken, de winften tot op de helft, en mogelijk meer, verminderd zijn, en Macasfèr jaarlijks nog wel tagtig duizend guldens inteert: ook zullen alle de Secunde's nimmer een van pleuren evenaaren , en edelmoedigheid genoeg bezitten om hun eigen belang, voor dat van hunne Meesters, te verzaaken.

De memorie, door gemelden Heer van pleuren opgefteld , ter verbetering yan 's Compagnie?

Sluiten