Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©f te verkoopen, ofte elders naargedrukt, binnen denzelven Onzen Lande te brengen, uittegeeven ofte te verhandelen en verkoopen , op verbeurte van alle de naargedrukte, verhandelde ofte ver'kogtc hxemplaaren , ende eai boete van drie duizend Guldens «laar en boven te verbeuren, te appüceeren een derde part voor den Officier , die de Calange doen zal , een derde part roor den Armen der Plaatze , daar het cafus voorvallen zal, ende het redeerende derde part voor cie Supplianten, ende dit telkens, zoo meenigmaal als dezelven zullen werden agterhaald, alles in dien verftande , dat Wy de Supplianten met deezen Onzen Oftroye alleen willende gratificeeren tot verhoeding van hunne fchaade , door het nadrukken van de voorfchreeve Verhandelingen, daar door in geenigen deele verdaan den innehoude van dien te authorifeeren ofte te advoueeren , ende veel min dezelve onder Onze protectie ende befcherminge, eenig meerder Credit, aanzien , ofte reputatie te geeven, nemaar de Supplianten in cas daar inne iets onbehoorlyks zoude in. flueeren, alle hetzelve, tot hunnen lasten, zullen gehouden weezen te verantwoorden, tot dien einde wel expresfelyk begcerende, dat by aldien zy deezen Onzen Oótroye voor dezelve Verhandelingen zullen willen dellen, daar van geene geabrevieerde ofte gecontraheerde mentie zullen mogen maaken , nemaar ge. JwuJen weezen, hetzelve Odtroy in 't geheel, en zon-, der eenige omisfie daar voor te drukken , of te doen drukken, ende dat zy gehouden zullen zyn een Exemplaar van de voorfchreeve Verhandelingen, op groot Papier, gebonden en wel geconditioneert, te brengen in de KibÜotheecq van Onze Univerfiteit te Leyden, binnen den tyd van zes Weeken, na dat zy Supplianten dezelve Vei handelingen zullen hebben beginnen uittegeeven, op een boete van zes honderd Guldens, na expiratie der voorfchreeve zes Weeken by de Supplianten te verbeuren ten behoeve van de Nederduitfche Armen van de Plaats, alwaar de Supplianten woonen , en voorts op poene van met 'er daad vejdee. Jten te zyn , van het effect, van deezen Octroye, dat ook de Supplianten, fchoon by het ingaan van dit Uctroy een Exemplaar geleverd hebbende , aan de tooifebreevs Onze Bibliocheecq, by zoo verre zy gedun»

Sluiten