Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

09 >

hier al mede zoo algemeen zyri; welke Ge* neezings-inzigten^ zoo wel tot verhoeding als tot geneezing,- daar tegen zyn in acht te nemen, en, waar door die het best worden uitgevoerd ; eerst by onze Europeanen, daar na by den Inlander, aan wien veelen daar in eene byzondere bedrevenheid toefchryven.

44-. Voor die de meeste geneeskundige Planten, Vrugten en Wortels, alhier by den Inlander in gebruik, zal hebben aangetoont, maar , (NB.) het aangetoonde ook met goede bëwyzen bevestigd; ten einde alle onzekerheden en fchadelyke gevolgen vöor te komen.

LETTERKUNDE.

45. Voor één of meerder Perfoonen, die, op goede gronden, geoordeeld zullen worden 'den mees ten lust en de grootste bekwaamheid te hebben, o;n de Hoog-Maleidfche, Javaanfche , Chineefche , of andere hier nuttige Oosterfche Taaien , zich eigen ta maaken , in eene meerdere volmaaktheid, dan gemeenlyk gefchied, en wel zoodanig, dat zy daar door in /laat ge/leld zullen worden, om gewigtige Zaaken, ten voordeele van Land m Kerk, te konnen verrigten.

46.

Sluiten