is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER PRYSVRAAGEN. SI

leen beftaat in dezelven gezond te maaken , en dan, ten aanzien van de Kinderpokjes, geene voorbereiding kan genaamt worden." Na dien tyd heeft men algemeen van die ftrenge wyze van voorbereiden afgezien: fommigen hebben in 't geheel niet meer voorbereid; edoch anderen, oordeelende dat men niet van het eene uiterfle tot het andere moet overflaan, hebben de Voorbereiding korter van duur, en minder ftreng gemaakt. Deze handelwyze, my de voorzichtigfte toefchynende, heb ik mede gevolgd; en ik heb dit te gereeder gedaan, om dat ik duidelyk gezien heb, dat deSuttoniaanen, van wier Inentingen ik zeer veelen heb bygewoond, door eene ftrenge onthouding, en vooral door fterk te purgeeren, hunne Inëntelingen uitermaate verzwakten, zonder de ziekte, wanneer de geitellen ongunftig waren, minder hevig te maaken ; terwyl ik fterk twyfelde, of de hevige toevallen, die in fommigen plaats hadden, 'er niet aan moesten toegefchreeworden: althans de ondervinding heeft my ontwyffelbaar geleerd, dat eene langdurige en ftrenge voorbereiding, indien zy' geen nadeel aanbrengt, ten minfte geen voordeel doet, behalven, dat zy altoos lastig,- verdrietig, afschrikkende en D * ver-

/