Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HARDE WINTERS. &ü?

men heeft reden te denktn,dat dezederdverzogtc onderfteuning, door de Beftuurderen yan den Oeconomifchen Tak, ten behoeve van den on, gelukkig geworden Landman, niet minder gewichtig zyn zal.

Deeze Stad, welke in langduurige Winters, Dagverdoorgaans, gebrek aan verfch water heeft, het den ys_ reen met fchuiten van boven Weesp gehaald en breker, herwaards gebragt word, bevond zig, omtrent het einde van January., deswegen in groote vereenheid, zo met opzicht tot het daaglyks ge* bruik voor de Inwooneren, als ook ten dienfte der Brouweryen, waarom Heeren Burgemeesteren befloten, vermits de gewoone Ysbreker, wegens de dikte van het ys, het werk alleen niet verrichten kon, de vaart van Amfterdam tot aan Weesp, te laten opzagen, en hem dus den weg te banen. De Bellimrders van Stads Werken vervolgens gelast zynde , om, onder hun opzicht, deeze zaak, zo fpoedig doenlyk, ter uitvoer te brengen, namen nog dien zelfden avond,zynde den 'dertigften Januury, aiTpraak met de Brouwers, in eene daar toe belegde byeenkomst,zo omtrent de fcliikking van het werk, ais wegens de gereedfchappen, die door de Stad en door hun& zouden geleverd worden. Den volgenden morgen, vroegtydig, wierden, door den Directeur"'cwdriaan. ruim vier honderd man, meest Stads Modderbeden en Gravers, tot dit werk aan* gefteld, en in ploegen, elk vanvyftig, verdeeld by elke ploeg tWee Opziemlers gevoegd en de nodige gereedfchappen gegeven'; ook gaf men p K aaa

Sluiten