is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9* )

April 1547 op dit Huis overleden zynde, het zelve by mangel van een mannelyke nazaat, naarliet aan zynen Broeder Maximüiaan van Borsfele, die waarfchynelyk de laatfte bewoonder daar van zal geweest zyn, en gelyk reedts verhaald is, Ao 1576 te Gent geftorven is.

Het is denkelyk dat dit Huis naar 't opkoomen der Nederlandfche beroertens in verval is geraakt, offchoon nog lang bruikbaar is gebleven , want het fchynt dat Ao 1570 den Grave van Bosfu hier op gelogeert is geweest: altoos men vind in de uitgaaf der Rekening van Jacob Campen, zoo van de fortificatie als van der Communie der Stede van der Vere over Ao 1570. de volgende posten verantwoord:

„ Adriaen Simons thimmerman betaelt zes „ Schell. vyff groon vis. ouer de ieueringe van ,, lxxv voeten zolder bert ende twee capra„ vens by hem geleuert aen 't huys van La„ terdal voor logys van mynen heere den „ Grauc van Boflu , volgende atteftatie en „ quitafi &c.

„ Robbert Adriaens z Scrinwerker en diuerfche Dicnaers betaelt vyff Schel!, drie groon

vis., ouer haer luyden arbeyt van zekere

„ Lit de Camp ende andere huysraet die eenige ?, goede lieden geleent hadden in 't huys van „ Laterdael tot behouf van mynen heere den „ Graue van Boffu en den zeluen huysraet

» we-