Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 211 )

tusfehen evengemelde Stad en Parochie, hlnwoniet groot en beflaat niet meer dan twee Genie-wm enz' ten elf Roeden groods; begint van Noorden in {trekkende Zuidwaards na de Watergang, e» van Zuyden in beginnende aan de Watergang» en eindigende Noord aan het Kerkhof, beftaande in Veertien onderfcheide Erven; die A^ 1606 gemeten, en inde nog tegenwoordigen ftand gebragt zyn; de Eigenaaven van dien bétaalen alleen (buiten hunne Chynfen aan den Heer van Popkensburg) den CC. penning van die Erven, dus van de grond van het Dorp Sint Laurens, hoorende onder de Vrye Gemeeten van PopkensbuTg, door den Heer van dit Kas. teel geen Water-penningen, maar wel Staate Lasten betaald worden. Binnen dit Dorp, en in het geheele Ambagt, worden 42 gebouwen (daar onder 't Huis Popkensburg) geteld; welke Ao 1699. aan Hui sfehattinge of CC penning opbragten drie en twintig Ponden vyftien fchettingen en vier grooten Vlavms: zoo dat wanneer Ao 1746 Cavallery ten platten Lande van Walcheren ftond geinquartierd te worden, binnen deze Heerlykheid niet meer dan 15 Ruiters en 16 Paarden konden gebilletteerd worden, by 15 onderfcheidene opgezetenen , die gelegenheid hadden daar toe Huisvesting en Stalling te bezorgen.

Q 4 Hec

Sluiten