is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 106)

lieden lyff, te weten den voorn. Antbeunis van geexes/iteert te worden metten zwjterde indien by njet enperfijleert in zyne opinie, ende indien hy perfifleert metten vieren: Ende de voorn. Barhele indien zy nyet en blyft by haere opinie gedoluen te worden, ende indien zy dair by blyft oock metten viere geexecuteert te worden, verclaerende alle huerlieden goederen voor gecon* fisqueert.

Het bleef niet by dat eene bewys van wreedheid ; op denzelfden xj Januari 1561, werdt ook vonnis geveld tegen Henrick Willemsz., geboren van Leuven, die veronderfteld werdt onderdaan te hebben licbtucerdigeivorden te proferen van den wairdigen heylige SaCramentc , ende voorts van de andere Sacramenten die men ia der heyliger Kercke houdende es — foe wórdt by duer acnleggen van mynen Heere den bailliu gebannen vuler Stede ende Hcerlicheyt van der Vere ende vu te ey lande van Walcheren den tyt van thien Jaer en , te r urnen de Stadt ende Heerlicheyt binnen fonncnfchyn ende 't eylandt binnen derden getyde, op verbeurte van zyn eene Oore.

Een foortgelyk vonnis werdt ten zelfden dage uitgefproken tegen eenen Adriaen Gennit. Dan de Wethouders hadden moeds genoeg zich te verzetten tegen de verregaande vervolging van den Bailliu, ten aanzien van Jan Ysbrantsbl. 101

ver-