is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 445 )

voor de Magiftraet van der Vere in rechte beroepen heeft, maer en can nietgeraepken tot expeditie van Juftitie, wat neerfticheyt ende inftantie hy aldaer toe gedaen heeft.

Zoo is *t dat wy aen uwe E. verfoucken mits defen, dat (om alle wegen van gewelf ende van feyte te beletten tusfchen de perfonen van alzulckenqualiteyt ends alzulcken humeuren als defe zyn, daer wt groote Inconuenienten ryfen mochten, die uwe E. wel konnen confidereren) V lieden gelyefue de Visfchers uwer Stede fcherpelick tebeuelen en te ordonneren, dat zy de Visfchers defer Stede de Zee laeten gebruycken, ende daer inne haer neringe doen ende vorderen gelyck zy van ouden tyden gewoonlyck zyn te doene, fonder hem lieden daer inne te doene eenich beletfel ofte empesfchement ter contrarien; ende wy en zullen niet laeten by opfe gedeputeerde ten naesten dachuaerde gelycke aduertisfement te doene aen myn Heeren van de Staten van Hollandt, omme daer inne by hemlieden in hun regard insgelycx geremedieert ende verfien te werden na behooren,

Ten anderen zoe verfpucken wy zeer ernftelick, dat •uwer E. gelyefue den voorfz. onfe Poorter corte expeditie van rephte te doene tegens den voorfz, Hollander in de zaecke voer uwe E. in rechte hangende ter caufe van fcefchadicheyt by hem gepretendeert, procederende daer jnne tot condemnatie ofte abfolutie zoe ghy lieden (p;,rthien gehoort) bevindeti zult te behooren, ten fyne wy niet genootzaeckt worden voor hooger Rechters ons te doleren van weyringe van Juftitie, d'welck wy niet gaerne doen en zouden maer lyefuer verhoet zaghen.

Eerfame, Wyfe ende voorfienige Heeren, onfe Heere zy V lieder behpedere. Gefchreuen tot Ziericxzee defen eerften Nouembris 1577.

Die al uwe vrienden wes wy vermogen.

Die